Obchodní podmínky

 • Úvodní ustanovení

 • a) Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem v souvislosti s poskytováním služeb týkajících se tvorby, úpravy a správy webových stránek (dále jen „služby“).

 • b) Poptávka na služby je nezávazná a zákazník se zavazuje dodat poskytovateli služeb přesné informace o svých požadavcích a potřebách.

 • c) Podmínky jsou považovány za přijaté zákazníkem okamžikem, kdy zákazník odesílá poskytovateli služeb nezávaznou poptávku na služby.

 • Poskytované služby

 • a) Poskytovatel služeb nabízí zákazníkům služby týkající se tvorby, úpravy a správy webových stránek.

 • b) Poskytovatel služeb se zavazuje poskytnout zákazníkovi služby v souladu s jeho požadavky, potřebami a specifikacemi.

 • c) Zákazník bere na vědomí, že služby budou poskytovány na základě údajů a informací, které zákazník poskytne poskytovateli služeb. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za nesprávnost nebo nepřesnost těchto údajů a informací.

 • Ceny a platby

 • a) Ceny za služby jsou stanoveny individuálně pro každého zákazníka a závisí na rozsahu poskytovaných služeb.

 • b) Zákazník bude informován o ceně za služby v rámci nabídky, kterou mu poskytovatel služeb připraví na základě nezávazné poptávky.

 • c) Platba za služby bude provedena v souladu s dohodou mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb.

 • Předání výsledků

 • a) Poskytovatel služeb předá zákazníkovi výsledky poskytnutých služeb v souladu s dohodou mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb.

 • b) Zákazník bere na vědomí, že předání výsledků může být omezeno autorskými právy a jinými právními omezeními, které platí pro obsah a design webových stránek.

 • Zodpovědnost za obsah

 • a) Zákazník se zavazuje dodržovat všechny zákony a právní předpisy týkající se obsahu webových stránek a jejich správy.

 • b) Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za obsah webových stránek, který byl vytvořen nebo upraven zákazníkem.

 • c) Zákazník odpovídá za obsah webových stránek a zaručuje, že nebude obsahovat žádné nezákonné, diskriminační, vulgární nebo jinak nevhodné materiály.

 • Omezení odpovědnosti

 • a) Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody nebo náklady vzniklé v souvislosti s poskytnutím služeb, pokud nebyly způsobeny zaviněním poskytovatele služeb.

 • b) Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené zákazníkem nebo jeho neoprávněným zásahem do služeb nebo obsahu webových stránek.

 • Změny a zrušení služeb

 • a) Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit služby bez předchozího upozornění zákazníka.

 • b) V případě zrušení služeb má zákazník právo na vrácení platby v poměru ke službám, které již nebyly poskytnuty.

 • Ochrana osobních údajů

 • a) Poskytovatel služeb bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníka v souladu se zákony a na základě souhlasu zákazníka.

 • b) Poskytovatel služeb bude chránit osobní údaje zákazníka před neoprávněným přístupem a zneužitím.

 • Dohoda a platnost podmínek

 • a) Tato dohoda vstupuje v platnost okamžikem přijetí těchto podmínek zákazníkem.

 • b) Tyto podmínky jsou platné a účinné do doby, než jsou nahrazeny novými podmínkami.

 • Řešení sporů

 • a) V případě sporu mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb, který se týká této dohody, se obě strany budou snažit najít řešení prostřednictvím jednání a vzájemné dohody.

 • b) Pokud nedojde k dohodě, spor bude řešen v souladu s platnou právní úpravou v místě sídla poskytovatele služeb.

 • c) Pokud je spor řešen před soudem, obě strany se zavazují spolupracovat s cílem urychlit řešení sporu.

 • d) V případě sporu se strany zavazují jednat v souladu se zásadami dobrého jména a obchodních vztahů a v souladu s platnou právní úpravou.

 • e) Pokud se strany nedohodnou na řešení sporu mimosoudní cestou a nedojde k dohodě na jiném postupu, bude spor řešen příslušným soudem v místě sídla poskytovatele služeb.

 • Závěrečná ustanovení

 • a) Tato dohoda představuje úplnou a výhradní dohodu mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb ohledně poskytování služeb tvorby, úpravy a správy webových stránek.

 • b) Tyto obchodní podmínky mohou být změněny pouze písemným souhlasem obou stran.

 • c) Pokud některá ustanovení těchto obchodních podmínek jsou neplatná nebo nevymahatelná, neovlivní to platnost ostatních ustanovení.

 • Kontaktní informace

 • a) Pro jakékoliv dotazy týkající se těchto obchodních podmínek nebo poskytovaných služeb je možné kontaktovat poskytovatele služeb prostřednictvím kontaktních informací uvedených na webových stránkách.

 • b) Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit kontaktní informace bez předchozího upozornění zákazníka.

Tato dohoda a obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2.3.2023 a nahrazují všechny předchozí dohody mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb ohledně tvorby, úpravy a správy webových stránek.